Viktige nyhende og årsmøte 2022

Hei alle medlem og andre lesarar!

Det vart Onsdag 6. April heldt årsmøte i Kvam Pistolklubb med ti oppmøtte, fem utanom styret.

På årsmøte vart det vedteke fleire viktige endringar du som medlem bør halde oppsyn med.
Oppmodar difor alle å lese gjennom referatet og dette innlegget.
Original referatet frå møte kan lastast ned via link.

Medlemskontigent
Det vart einstemmig vedtatt å auka kontigenten for 2023 til kr 1200,– og gje 50% reduksjon til dei som sit i verv i styret.
Klubben har mista noko inntekter grunn av at Dynamisk Sportsskyting er satt på pause samt at klubben har som alle andre i samfunnet auka kostnadar på oppvarming og straum mellom anna. Dette gjer at ein auke i medlemskontigenten er naudsynt for at klubben sitt regnskap skal gå opp.

Skytebanen i Vangdalsåsen
Grunna dårlig låsing av ukjente medlemer i Kvam Pistolklubb kjem varmestova til å bli avlåst inntil vidare. Fleire gonger har stova og resten av klubbhuset blitt ståande ope. Det kjem etter kvart eigen kodelås på 25 meter standplass (ved dør inn til lager) slik at medlemmer kan nytte bana til eigentrening slik som før men utan tilgong til varmestova.
Varmestova er tilgjengeleg slik som vanleg inntil ny lås er på plass.


Dynamisk Sportsskyting i Kvam Pistolklubb
Styret skal ha som ein av sine øvste prioritetar å få dynamisk aktivitet på bana att.
Klubben venter på tilbakemelding frå Kvam Herad vedr eit møte i denne saka. Klubben skal også sende søknad til DSSN å be om utsetjing av krav til aktivitet slik at klubben slepp å miste medlemskapet sitt i DSSN. Det er eigentleg krav frå DSSN å ha minst eit Level 2 stemne per år for å ikkje miste medlemskap.

Det er derimot fortsatt mogleg for medlemmer i Kvam Pistolklubb å ta nybyrjarkurset til DSSN gjennom mellom anna West IPSC, deretter dra på stemner å verve våpen gjennom Kvam Pistolklubb til DSSN sine skyteprogram.
Meir om dette på deira nettsider https://westipsc.no/ og vår eiga dynamisk side.

Styret vedtok i fjor å setje dynamisk aktitivet ved anlegget i Vangdalsåsen pause då det viste seg at banereguleringa, reguleringsplanen og hovudinstruksen for anlegget lot det vanskleg gjere med slik aktivitet på bana. Klubben er i gong med søknadar og møter som du les, slik at me kan få dette på plass att fortast mogleg.

Rekruttering
Det er veldig viktig at me her i Kvam Pistolklubb får inn fleire nye medlemmer. Det å halde nybyrjarkurs er ein forutsetning for at me stadig har aktive medlemmer som vil framje skytesporten vår. Me bør difor i tida framover forsøke å fastsette dato for kursene. Minimum 2 faste gonger i året er føreslått, med moglegheit for fleire kurs dersom det er nok påmelde.


Nettside
Det kom også fram forslag frå underteikna om å byrja å oppdatere heimesida til Kvam Pistolklubb då mykje av informasjonen som er/var her inne verka utdatert. Klubben har dermed fått ny webansvarlig/nytt styremedlem Øyvind Farestveit Kvittingen, som no er i gong med dette. Håpar de nyttar heimesida meir flittig i tida framover.

Forslag/klagar vedr nettside kan sendast via epost til oyvindfk@gmail.com

Følgande har blitt oppdatert side veka:
Dynamisk sida vår er blitt oppdatert
– Treningstider for 2022 er oppdatert
Bli medlem i Kvam Pistolklubb er no oppdatert med bedre info og steg-for-steg prosess.
– Kontakt info er oppdatert samt fleire andre sider. Utsjånaden på nettsida blir også endra etterkvart.

Valgnemnd
Det har dei siste åra vore valnemnda sitt ansvar å finne nye forslag til styret i Kvam Pistolklubb. Grunna fleire årsakar er dette arbeidet no overført til styret.