Vedlegg til våpensøknad

Eige fråsegn frå klubben skal følgje med våpensøknadar.

NSF-program

Ved søknad om erverv til program innen Norges Skytterforbund skal fylgjande skjema nyttast:

Dynamisk sportsskyting

Ved søknad om erverv til program innen Dynamisk Sportsskyting Norge skal fylgjande skjema nyttast:

  • DSSN vedlegg våpensøknad (med påtegning frå både skyttar og klubb)
  • Søkjaren må også leggje fram stevne- og treningslogg for politiet (denne treng ikkje underskrift frå klubben).

Søkjar må ellers oppfylle krava satt i DSSN sine retningslinjer: